W związku z naborem dzieci do przedszkola na przyszły rok szkolny 2020/2021 musimy mieć informację nt. ilości wolnych miejsc w przedszkolu. Dlatego prosimy Państwa o informację, potwierdzającą lub nie, kontynuację edukacji przedszkolnej Waszego dziecka w naszym przedszkolu.

  • Informację należy przekazać poprzez wypełnioną deklarację rodziców o zamiarze kontunuowania (lub nie) edukacji przedszkolnej w terminie do 30 kwietnia 2020 r..
  • Formularz deklaracji jest do pobrania na stronie internetowej ZE.
  • Wypełnioną deklarację należy przesłać drogą e-mail na adres ZE, drogą pocztową lub poprzez wrzucenie deklaracji do skrzynki pocztowej przy szkole.
  • Termin złożenia deklaracji został wydłużony ze względu na wirus COVID-19

WAŻNE: Niezłożenie deklaracji w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

* pod pojęciem RODZIC – należy rozumieć także prawnego opiekuna dziecka oraz osobę (podmiot)sprawującą pieczę zastępczą nad dziecka

DEKLARACJA o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego Pobierz