Projekt „Kuchenne Edulekcje Zdrowia” realizowany jest przez Zespół Edukacyjny w Płotach na zlecenie Stowarzyszenia Miesz­kańców Płotów i Zagórza. Celem projektu „Kuchenne Edulekcje Zdrowia” jest promowanie zdrowego stylu życia, a w szczególności prawidłowego odżywiania się, zgodnego z najbardziej aktualnymi zaleceniami z zakre­su zdro­wego i pełnowartościowego odżywiania dzieci w okresie rozwoju. Drugim, istotnym celem jest wdrażanie dzieci do samodzielności ży­ciowej oraz zaradności, a także umiejętności planowania i przygo­towywania prostych posiłków we własnym zakresie.

Piotr Januszek

Dwugodzinne zajęcia będą organizowane raz w tygodniu, od 6 września do 8 listopada 2017 r. Będą to zajęcia całkowicie nieodpłatne i wplecione w szkolny plan lekcji. Oczywiście, istnieje możliwość kontynuowania tego cyklu, w ra­mach zajęć pozalekcyjnych. Warunki prowadzenia tych zajęć byłyby wtedy uzgadniane z rodzicami uczniów i pociągały za sobą koniecz­ność wprowadzenia odpłatności, w granicach 80-100 zł miesięcznie (w zależności od liczby osób zainteresowanych), a także zapewnie­nia produktów spożywczych. 

W ramach projektu zapewniamy dzieciom (nieodpłatnie):

a) 18 godzin praktycznych zajęć z zakresu zdrowego odżywiania;

b) wyposażenie kuchenne, potrzebne do przygotowania posiłków;

c) produkty spożywcze, niezbędne do wykonania potraw;

d) podstawowe materiały edukacyjne.

Wyposażenie domowe (własne) dziecka:

a) fartuch kuchenny, ochronny;

b) ściereczka kuchenna do wycierania naczyń;

c) zestaw higieniczny: mydło, mydelniczka, ręcznik, szczoteczka do rąk.

Zajęcia zaczynają się o godzinie 8.00 i trwają do 9.40

 

 

ozio_gallery_nano
Ozio Gallery made with ❤ by Open Source Solutions