Drodzy Rodzice, kochani Uczniowie.

16-17-18 czerwca 2020 r. (wtorek, środa, czwartek)

są to dni egzaminów ósmoklasisty.

Zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji Narodowej, dni te są wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Dlatego też, w tych dniach dla ucz. kl. I-VI, nie odbędą się, zarówno zajęcia stacjonarne, zdalne jak i konsultacje dla uczniów.Jednocześnie przypominamy, iż 12 czerwca 2020(piątek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych oraz opiekuńczo-wychowawczych.

Dyrekcja Zespołu Edukacyjnego  w Płotach

Podstawa prawna:

­ art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 59; ost. zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 2203);

­ art. 129 ust. 9, art. 363 ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60; ost. zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 2203);

­ § 5 i § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603).

 

Od 25 maja 2020 r.  szkoła oraz przedszkole wznawia działalność. Uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo–wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych. Dla uczniów  klas 8 organizacja konsultacji na terenie szkoły.

Wytyczne do organizacji zajęć dla kl. I - III- pobierz

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE ZACHOROWANIA NA KORONAWIRUSA- pobierz

INSTRUKCJA DLA UCZNIA- pobierz

 

7 maja 2020 r., zgodnie ze statutem Zespołu Edukacyjnego w Płotach Rozdz. 8 § 53. Zasady przyjmowania dzieci do szkoły, odbyło się zdalne posiedzenie komisji rekrutacyjnej do klasy pierwszej Niepublicznej Szkoły w Płotach. Wnioski poddano analizie formalnej. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie.

Dyrektor ZE w Płotach

Danuta Hołownia

6 maja 2020 r., zgodnie ze statutem Zespołu Edukacyjnego w Płotach Rozdz. 8 §51. Zasady przyjmowania dzieci do przedszkola, odbyło się zdalne posiedzenie komisji rekrutacyjnej Niepublicznego Przedszkola w Płotach. Wnioski poddano analizie formalnej. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie. Dwoje dzieci, które nie ukończyły trzeciego roku życia z dniem 1 września 2020 r. zakwalifikowano warunkowo, po spełnieniu niezbędnych wymagań.

Dyrektor ZE w Płotach

Danuta Hołownia

Pilne!!

6 maja 2020r Niepubliczne Przedszkole w Płotach podjęło próbę wznowienia działalności. Z powodu braku dzieci wymagających opieki przedszkolnej (mimo wcześniejszych deklaracji ze strony rodziców), zmuszeni jesteśmy nadal zawiesić działalność przedszkola.